Vilkår og betingelser

Følgende salgs- og leveringsbetingelser gjelder for ethvert salg, levering og arbeid som utføres av Småbåthavner AS om ikke annet er skriftlig avtalt.

1. Generelt

Salget omfatter det utstyr og arbeid som er spesifisert i ordrebekreftelsen. Småbåthavner AS har intet ansvar for at det valgte utstyr passer til kjøperens behov. Disse betingelser gjelder i den utstrekning de ikke strider mot de vilkår som er utarbeidet spesielt for kontrakten. Står ordrebekreftelse, tilbud eller anbudsdokumenter i strid med hverandre, gjelder disse i den nevnte rekkefølge.

2. Kjøpesum, betalingsbetingelser og sikkerhet

Småbåthavner AS har salgspant for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger inntil full betaling av ethvert utestående er mottatt i sin helhet. Hvis Småbåthavner AS forlanger det, må kjøperen stille sikkerhet for riktig betaling av kjøpesummen. Eventuell reklamasjon for mangler som ikke er vesentlig berettiger ikke til betalingsutsettelser. Betalingsbetingelsene er angitt i ordrebekreftelse, for alt annet salg uten ordrebekreftelse er betalingsbetingelsene netto kontant ved levering. Dersom betaling ikke skjer til rett tid vil Småbåthavner AS måtte sende betalingspåminnelse/purring og vil da beregne seg et gebyr for dette pålydende kr 75, Ved ytterligere forsinkelse vil inkassoomkostninger kommer i tillegg. Forsinket betaling belastes med 2 % rente pr. påbegynt måned.

3. Priser

Alle priser som blir gitt i tilbud er uten merverdiavgift. Tilbud er gyldig i 30 dager med mindre annet er spesifisert. Ethvert tilbud er uforpliktende, og bindende avtale anses først inngått ved utstedelse av ordrebekreftelse. I alle priser som oppgis tas det forbehold for eventuelle valutaendringer. Alle de oppgitte priser er i norske kroner, og er ihht. ordrebekreftelse. Ved prisøkning som overstiger 10% av avtalt kjøpesum har kjøperen rett til å heve kjøpet. Slik heving må skje senest 8 virkedager etter varsel om prisøkning er gitt. Dette gjelder dog ikke dersom prisøkningen skyldes toll, avgifter eller valutakursendringer.

4. Levering

Salg skjer EXW – Ex Works – Skarnes. Småbåthavner AS kan formidle transport gjennom sine faste forbindelser. Alle leveranser sendes for kjøpers risiko selv om Småbåthavner AS bestiller transporten. Transportskader, mengdeavvik og lignende må av bestilleren angis på transportørens følgeseddel.

5. Leveringstid

Om leveringstid er skriftlig avtalt, regnes leveringsfristen fra den dato hvor ordrebekreftelse er avsendt fra Småbåthavner AS. Før leveringsfristen skal løpe, forutsettes det at Småbåthavner AS har mottatt alle nødvendige data fra kjøper samt at alle betalingsformaliteter er ordnet og eventuelt forskudd er betalt. Det gis ikke kompensasjon for forsinket levering. Om leveringen er mer enn 16 uker forsinket, har kjøper rett til å heve kjøpet. Leveringstiden forlenges om Småbåthavner AS skriftlig har meddelt at levering blir forsinket, og kjøper ikke har protestert på dette innen 8 virkedager etter at varsel om forsinket levering er mottatt.

6. Tekniske krav, mangler, reklamasjon, garanti

Kjøper plikter å sette seg inn i de tekniske veiledninger som er utarbeidet for de enkelte produkter og deres anvendelse. Småbåthavner AS er bare ansvarlig for produktenes tekniske kvalitet på standard utstyr. Kjøper er selv forpliktet til å tegne forsikring for sitt utstyr dersom han ønsker det. Feil eller mangler som Småbåthavner AS svarer for etter kontrakten, og som er påberopt i rett tid, d.v.s senest 6 virkedager etter mottatt vare, er Småbåthavner AS forpliktet til å rette eller utbedre uten vederlag. Ved unnlatt eller for sen reklamasjon til Småbåthavner AS tapes retten til erstatning uansett om denne er eller burde vært oppdaget av kjøper eller ikke. Småbåthavner AS må ha rimelig tid og anledning til å avhjelpe mangelen eller foreta omlevering. Kjøper er forpliktet til å la gjenstanden utbedre hos Småbåthavner AS eller hos reparatør/ verksted som Småbåthavner AS anviser. Garantitiden er 2 år regnet fra første leveringsdag, om ikke annet er avtalt skriftlig. Ovenstående garantibestemmelser gjelder ikke dersom produkter fra Småbåthavner AS blir feilaktig brukt som for eks. ved feilaktig forankring, for hard belastning ved hardt vær, isskruing, moringsutskliing eller andre ekstraordinære naturforhold. Bunnforhold må være kartlagt fra kunde for at garanti på oppmoring skal være gjeldende. Kjøper plikter å skaffe tilveie opplysninger og informere Småbåthavner AS om bunnforhold, eventuelle sjøkabler, vannledninger o.l. som kan ha innvirkning for bygging av anlegget. Småbåthavner AS stiller ingen garanti på produkter som ikke er standard produkter. Med dette menes produkter som er produsert etter kundens spesifikasjoner, og/eller produkter som ikke står i Småbåthavners til enhver tid gjeldende prisliste. Reklamasjoner som nevnt i denne avtalen får ikke virkning for Småbåthavner AS før Småbåthavner AS har mottatt dette skriftlig.

7. Montering

Ønskes hjelp med montering og utlegging av brygger kan Småbåthavner AS montere dette etter en løsning som godkjennes av kjøperen. Ved vanskelig terreng på utleggingsplassen, eller om det råder andre bunnforhold enn det som ble oppgitt ved ordre bekreftelsen, forbeholder Småbåthavner AS seg rett til å kreve dekning for ekstra kostnader som har oppstått i denne forbindelsen.

8. Tillatelser til bruk av materiale

Det påhviler kjøper å sørge for nødvendige tillatelser og eventuelle dispensasjoner fra myndighetene i forbindelse med bruk og montering av bryggene. Kjøper må sørge for de nødvendige sikringstiltak av bryggeanlegget.

9. Annullering av avtale

Etter at Småbåthavner AS har mottatt skriftlig bestilling, eller sendt skriftlig ordrebekreftelse, har ikke kjøper rett til å foreta annullering av en ordre, eller krav på å returnere varer. Dersom slik annullering foretas, skal kjøper erstatte Småbåthavner AS’ kostnader i forbindelse med kontraktsinngåelse, kostnader som har påløpt ved eventuell oppstart av arbeider samt forventet dekningsbidrag for Småbåthavner AS ved den angjeldende ordre.

10. Force Majeure

Dersom det inntrer arbeidskonflikt, eller enhver annen omstendighet som partene ikke kan råde over, som brann, krig, mobilisering, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkninger i tilførselen av drivkraft, mangler ved leveranser fra underleverandører eller forsinkelse av slike leveranser som følge av omstendigheter omhandlet i dette punkt vil ovenfor nevnte omstendigheter betraktes som fritakelsesgrunner dersom de hindrer avtalens oppfyllelse eller gjør den urimelig tyngende å oppfylle. Omstendighetene som er nevnt er kun fritakelsesgrunn dersom deres innvirkninger på avtalens oppfyllelse ikke kunne forutsees ved avtaleinngåelsen. Dersom en av nevnte fritakelsesgrunner inntreffer, skal partene uten unødig opphold informere motparten om inntreden av denne. Om ovenstående grunner medfører at oppfyllelse av avtalen blir hindret i mer enn seks måneder, har begge parter rett til å heve avtalen.

11. Prisavslag og erstatning ved mislighold

Kjøper har ikke krav på prisavslag med mindre manglene er vesentlig og ikke lar  seg utbedre. Forventede besparelser eller gevinster, tapt fortjeneste eller tapt omsetning erstattes ikke i noe tilfelle. Det samme gjelder krav som tredjemann måtte reise mot kjøperen. Småbåthavner AS’ erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset til 25 % av kjøpesummen.

12. Tvisteløsning – verneting

Eventuelle tvister etter kjøpsavtalen skal søkes å løses i minnelighet gjennom forhandlinger. Om tvister ikke er løst gjennom forhandlinger, bringes saken inn for de ordinære domstoler. Småbåthavner AS sitt hjemting vedtas som verneting for eventuelle tvister. Norsk rett skal anvendes.

Infosenter

Salgs- og leveringsbetingelser

Tillegg: salg på nett

  • Ordrer blir behandlet fortløpende innenfor våre ordinære åpningstider. Vi gjør vårt ytterste for at priser, bilder, beholdning, produktbeskrivelser o.lign. skal være riktig og tar forbehold om eventuelle feil og mangler. Vi forbeholder oss retten til å holde tilbake/annullere ordre ved feil i forbindelse med tredjepart, herunder transportørens fraktkalkulator og beløpene som følge av denne på vår nettside. Vi forbeholder oss også retten til å etterfakturere frakt hvis du har forhåndsbetalt en ordre uten oppgitte fraktalternativer men likevel ønsker frakt. Vi kontakter deg hvis dette er tilfelle.
  • Du har ansvaret for at informasjonen du oppgir til oss er korrekt, herunder navn, adresser, telefonnummer etc. Hvordan vi tar vare på denne informasjonen kan du lese her: https://smabathavner.no/personvern
  • Vær oppmerksom på at dimensjoner og vekt som står oppgitt på vår nettside i visse tilfeller kan avvike fra endelig montert produkt da enkelte produkter transporteres flatpakket og i emballasje.
  • Retningslinjer for retur og refusjon finner du dette her: https://smabathavner.no/retur/
    Ved å gjennomføre en ordre godtar du disse betingelsene. Du kan også kontakte oss ved spørsmål.
  • Ved transportskader eller forsvunnet ordre må vi få kunnskap om dette snarest.
  • Vi gjør vårt ytterste for at beholdningen skal være riktig, men gjør oppmerksom på at i svært få tilfeller kan det være avvik mellom nettsidens beholdning og reell beholdning i butikk. Dersom det oppstår utfordringer som følge av tomt lager vil vi gi deg informasjon om dette så fort vi har kunnskap om det i tillegg til informasjon om når levering kan skje.
  • All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk. Du bruker nettsidens betalingsløsninger på eget ansvar.